Kako se piše - Početna

Kako se piše: samnom ili sa mnom?

Pravopis bosanskog jezika.


Kako se pravilno piše samnom ili sa mnom


Šta je ispravno?


U bosanskom jeziku

ispravno se piše sa mnom.


Zašto?


Zamjeničke enklitike pišu se odvojeno od prijedloga: za me, za nj, uza nj, poda nj, u se, uza se, poda se, među se, sa mnom, preda mnom, za te, nada te.


Primjeri:


Sa mnom ćete dobiti najnovije jezične savjete za lektoriranje vašeg teksta.
Dakle, sa mnom možete riješiti svoje dileme u vezi s pravilnim oblikom riječi.
Sa mnom ćete naučiti kako ispravno koristiti zamjenice u različitim padežima.Nepravilno se piše samnom.(Literatura:Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Wikipedia)


Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
neodgovara ili ne odgovara
predpostaviti ili pretpostaviti
pretpostavljam ili predpostavljam
ćemo ili će mo
ćete ili će te
predhodni ili prethodni
ne treba ili netreba
odštampati ili otštampati
ne postoji ili nepostoji
zauzvrat ili za uzvrat
nijedna ili ni jedna
ne može ili nemože
unazad ili u nazad
nadalje ili na dalje
cijenik ili cjenik
predstavlja ili pretstavlja
ideja ili idea
uglavnom ili u glavnom
iliti ili ili ti
da li ili dali ?

DONIRAJTE I PODRŽITE NAS