Kako se piše - Početna

samnom ili sa mnom: Kako se piše?

Pravopis bosanskog jezika.


samnom ili sa mnom - Kako se piše?

Šta je ispravno: samnom ili sa mnom?


U bosanskom jeziku pravilno se piše sa mnom.


Zašto?


Zamjeničke enklitike pišu se odvojeno od prijedloga: za me, za nj, uza nj, poda nj, u se, uza se, poda se, među se, sa mnom, preda mnom, za te, nada te.


Primjeri:


Evo, sa mnom možete provjeriti pravopisna pravila pri pisanju teksta.
Sa mnom ćete dobiti najnovije jezične savjete za lektoriranje vašeg teksta.
Dakle, sa mnom možete riješiti svoje dileme u vezi s pravilnim oblikom riječi.
Sa mnom ćete naučiti kako ispravno koristiti zamjenice u različitim padežima.
Sa mnom možete razgovarati o problemima u vezi s godinama lektira.
Evo, sa mnom će se vaše nedoumice oko ličnih imena lica riješiti.
Sa mnom možete vježbati pisanje jednine uz primjerice tehnologiju u pisanoj formi.
Sa mnom možete diskutirati o mnogim dilemama koje se tiču jezičnih prava.
Sa mnom ćete pronaći odgovore na mnoga pitanja koja se tiču pravilnog oblika riječi.
Evo, sa mnom možete raspravljati o primjerima korištenja pravilnih padeža u tekstu.
Evo, sa mnom možete dobiti lične jezične savjete za lektoriranje teksta.
Sa mnom možete razgovarati o primjerima oblikovanja teksta, na primjerice, lektoriranje.
Sa mnom možete raspravljati o godinama iskustva u lektoriranju teksta.
Evo, sa mnom možete dobiti primjere oblikovanja teksta uz jezične savjete.
Pitanju jezičnih savjeta, sa mnom možete dobiti odgovore o lektoriranju teksta.
Sa mnom možete diskutirati o savjetima za oblikovanje teksta uz primjerice lektoriranje.
Teksta jezičnih savjeta o godinama iskustva u lektoriranju.
Sa mnom možete dobiti primjere oblikovanja teksta i savjete o lektoriranju.
Sa mnom možete razgovarati o jezičnim savjetima za oblikovanje teksta, na primjerice, lektoriranje.Nepravilno se piše samnom.(Literatura:Pravopis bosanskoga jezika - Drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Wikipedia)
Da li vas zanima kako se u bosanskom jeziku pravilno piše:
neodgovara ili ne odgovara
predpostaviti ili pretpostaviti
pretpostavljam ili predpostavljam
ćemo ili će mo
ćete ili će te
predhodni ili prethodni
ne treba ili netreba
odštampati ili otštampati
ne postoji ili nepostoji
zauzvrat ili za uzvrat
nijedna ili ni jedna
ne može ili nemože
unazad ili u nazad
nadalje ili na dalje
cijenik ili cjenik
predstavlja ili pretstavlja
ideja ili idea
uglavnom ili u glavnom
iliti ili ili ti
da li ili dali ?
Obračun bruto plata


PODRŽITE NAŠ RAD